Krishnam kalaya sakhi sundaram download

Krishnam kalaya sakhi sundaram

6 జూలై krishNam kalaya sakhi sundaram – bAla || (Look at the most beautiful boy Krishna.)krishNam gata vishaya trushNam jagatprabha vishNum. Krishnam kalaya sakhi sundaram. Pallavi. Oh friend take hold of Krishna, Take hold,. Of the pretty boy Krishna, pretty. Anupallavi. Krishnam.